puchatek


Idź do treści

Zasady rekrutacji

Zarządzenie Nr 16/16

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju

z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój na rok szkolny 2016/2017Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz § 14 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o ustawie- należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póź. zm.[1]).

§ 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój, określa się następujące terminy:

1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 3 marca do 25 marca 2016 r.
2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryterium branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin: od dnia 29 marca do 12 kwietnia 2016 r.
3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: do dnia 15 kwietnia 2016 r.
4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – w terminie: od dnia 15 do 20 kwietnia 2016 r.
5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 22 kwietnia 2016 r.
§ 3.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój, określa się następujące terminy:

1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od dnia 25 kwietnia do 9 maja 2016 r.
2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryterium branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin: od dnia 12 maja do 18 maja 2016 r.
3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: do dnia 19 maja 2016 r.
4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – w terminie: od dnia 20 do 23 maja 2016 r.
5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 26 maja 2016 r.
§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 5.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35 oraz z 2016 r. poz. 64


U C H W A Ł A NR V/18/15
Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 09 marca 2015 roku


w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kudowa-Zdrój.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się kryteria wraz liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kudowa-Zdrój:


1. Dziecko rodzica/ obojga rodziców/ prawny opiekun/ prawnych opiekunów pracuje/ pracujących lub prowadzi/ prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Wartość punktowa - 70.

2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.
Wartość punktowa - 12.

3. Dziecko, którego rodzic/ rodzice/ prawny opiekun/ prawni opiekunowie odprowadza/ odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Kudowa-Zdrój.
Wartość punktowa - 10.

4. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola.
Wartość punktowa - 5.

5. Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka – placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Kudowa-Zdrój
Wartość punktowa - 3


§ 2

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium nr 1 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium nr 3 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Marecka-Szydło
Zał. nr 1

Zał. nr 2Powrót do treści | Wróć do menu głównego